април 2005. год.

 

П   Р   О   Г   Р   А   М
О ЗАЈЕДНИЧКОМ АКЦИОНОМ ДЕЛОВАЊУ

 

 

Полазећи од основних синдикалних начела о солидарности и удруживању ради остваривања и заштите синдикалних слобода и права, као заједничког интереса свих синдиката и њиховог чланства, Скупштина Конфедерације слободних синдиката доноси овај Програм о заједничким принципима и циљевима организације у свом акционом деловању.

 

Основни принципи на чије се поштовање обавезују све чланице Конфедерације су:

 • дефинисање и заштита националних интереса

 • развој демократског друштва и борба за мир

 • солидарност и међусобно уважавање и поштовање синдиката-чланова Конфедерације

 • нестраначка оријентација у сидикално-политичком деловању организације

 • јавност у раду свих органа Конфедерације и синдиката-њених чланова

 • отвореност за све синдикате који прихватају правила организације

 • заштита интереса сваког појединца-члана без обзира на пол, расну, верску или политичку припадност

Циљеви које чланице Конфедерације прихватају као заједничке и дужне су да их уграде у својa актa:

 • представљање, остваривање, унапређење и заштита социјалних, економских и професионалних интереса чланства;

 • стално залагање и борба за развој демократије у друштву и јачање синдикалног покрета у Србији;

 • учешће у припреми, изради, изменама и допунама системских закона који утичу на социјално-економски статус чланова синдиката, заштиту радне и животне околине и заштите природних и људских ресурса као општег националног богатства;

 • активно учешће у припреми и реализацији економске политике Владе Републике Србије у циљу стварања тржишних односа и обезбеђења животног стандарда сваког свог члана, према стандардима Европске Уније;

 • партнерски однос према Влади Републике Србије кроз остваривање социјалног дијалога, у процесима реструктурирања и приватизације;

 • стварање општих начела у поступку колективног преговарања и обезбеђења равноправне позиције синдиката у њему;

 • стварање ефикасне организационе структуре Конфедерације и организациона трансформација синдиката чланова у циљу јачања акционог деловања;

 • јачање преговарачке позиције Конфедерације кроз стварање и увећање материјалне и економске основе организације и синдиката - чланова;

 • образовање и информисање чланства, користећи сва средства савремене технологије, ради ширења синдикалне свести;

Конфедерација слободних синдиката